Search form

Hebrews 2:13

13Baki yingka jangkurr yanybaka Jisus Krayis, “Ngayu jingkijbangka Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba. Janyulu lalanba ngana.” Barriwa. Baki nyulu yanybaka nayinda jangkurr, marda, “Jangayu jungku nanaba yalundu, nanamukunyina jala yalu jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Yarrijba ngani Kudwanyi, ngayuja lalanbiji yalunya. Yurrngumba barri jangayu lalanba yalunya nangangi Kudkanyi.” Barriwa. Nani barri karungka ngambalanya jangkurrwanyi najana Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index