Search form

Hebrews 2:17

17Jali jungku Jisus Krayis jambana, baki miku nyuliyi jungku yinini yinini ngambalangi, ngala nyuli jungku malumba ngambalandu. Nyuli jungku barrinani nanamuku nanganginmuku kanyiyamuku, jali yalu kuyu nangangi jangkurr. Barriwa. Nyuli jungku barrinani nanda walkurra mambuka jurjkanyi. Nyuli jungku barrinani nanda walkurra mambuka yalunginkanyi wankalanyi jurjkanyi Jumukuyngka. Nanda walkurra mambuka jurjkanyi, nayi barri nyulili yabimba yaji. Nyulili waki nangangi Kudkanyi. Nyulili yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalungi Jumukuyngka. Yingkamuku Jumuku yalili jilajba nangandurri, yalili kuyu yaji nangandurri, barrinani jib, baki buluki. Yalili kuyu nanda yaji nangandurri, bakili nyulu kurdanba, bakili nyulu dikarrijba nanda barnyi. Nyulili dikarrijba nanda barnyi nangangi Kudkanyi, ngala nyulili yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalungi Jumukuyngka. Nyulili ngajaka Kud, nyulu manjamanjambiji nanda balki yaji, jali yalu yabimba. Nani barri nyulili yabimba yaji, nanangini walkurranyi mambukawanyi yalunginkanyi wankalanyi jurjkanyi Jumukuyngka. Baki nani barri marda Jisus Krayis, nyulu barrinani nanda walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi. Nyulu jungkuyi nganinyi jambana, baki waki nyuli nangangi Kudkanyi. Yabimba nyuli kunyba yaji ngambalangi. Baki nanijba barri nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina. Nyulu yanybaka mududu nangangi Kudkanyi ngambalangi, baki nyulu ngajakangka Kud, nyulu manjamanjambiji ngambalangi balki yaji. Nani barri yuwajiwa nyulu yabimbaka kunyba yaji ngambalangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index