Search form

Hebrews 2:18

18Ngala jungkuyi Jisus Krayis nayiba wayka jambana, baki balanjayi Jisus Krayis Sayidinwanyi. Balanja nyuli Jisus Krayis. Nulijba nyuli Jisus Krayiskanyi, nyulu yanybikanyi balki jangkurr, nyulu yabimbikanyi balki yaji nangangi Kudkanyi. Baki nanankardi barri jingkijbangka ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Nyulu jingkijbangka ngambalanya, jala balanjaka ngambalanya Sayidinwanyi nanamannga nanijba barri. Nyulu jingkijbangka ngambalanya nani barri, baki nyulu kandimbaka ngambalanya, jala balanjaka ngambalanya Sayidinwanyi. Nyulu kandimbaka ngambalanya nani barri. Yingkamukunyi yali wajba Jisus Krayis kijinyi, yali linjumba Jisus Krayis, baki nanankardi barri nyulu jingkijbangka ngambalanya jala ngamanjalu wajba kijinyi. Nyulu jingkijbangka ngambalanya jala balanjaka ngambalanya Sayidinwanyi, jala ngamanjalu wajba kijinyi, baki nyulu kandimba ngambalanya. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index