Search form

Hebrews 2:2-3

2-3Wankala barri nanamukunyi Yanjilmukunyi yali karu Musis baki yingkamuku yajinyi. Yalunjalu karuyi nanankanyi wankalanyi yuwanyi nanganginkanyi Kudkanyi. Baki nanda barri duja jangkurr. Nanamukunyi barri miku yaliyanyi durrijba nanda jangkurr, miku yaliyanyi ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi, baki nanda balki. Nyuli daba yalunya Kudwanyi. Jali yalu miku ngayangayijba nanganginkanyi waluwiyngkanyi jangkurranyi, baki yabimbayi yurlurrmba yaji yalungi Kudwanyi. Nyuli daba yalunya. Ngala nayimanji barri ngambalanya karuyi buyingkiyngkanyi yuwanyi Jisus Krayiswanyi. Ngambalangi mambuka Jisus Krayis, nyuli yanyba nanda buyingkinyi yuwa, baki bayngkani barri yingkamuku jali yalu manku nangangi jangkurr, yalu barri karuyi ngambalanya nanankanyi jangkurranyi. Yalu barri jingkijbayi nanda duja jangkurr, baki yalu barri karuyi ngambalanya nanankanyi jangkurranyi, nanankanyi buyingkiyngkanyi yuwanyi nanganginkanyi Kudkanyi. Nanda waluwinyi yuwa, karuyi yalunya nanankanyi yuwanyi Yanjilmukunyi. Jali yalu miku ngayangayijba nanankanyi yuwanyi, baki dabayi yalunya Kudwanyi. Ngala nanda buyingkinyi yuwa, karuyi ngambalanya nanankanyi yuwanyi ngamanginyi mambukawanyi Jisus Krayiswanyi. Nanda buyingkinyi yuwa mili walkurra nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi. Nanangini buyingkinyiwanyi yuwawanyi karungka ngambalanya nangangi Kudkanyi, nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba barri. Jaliyi ngambala miku ngayangayijba nanankanyi buyingkiyngkanyi yuwanyi, jala ngamanya karu Jisus Krayiswanyi, baki nanda balki, balkimirra. Janyulu nyulu marda daba ngambalanya Kudwanyi. Nanamuku jali manjijba Jisus Krayiswanyi, yali karu ngambalanya nanankanyi buyingkiyngkanyi yuwanyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. 4Jali yalu milidimba ngambalanya, baki yabimbayi ngiruka yaji yalungi Kudwanyi. Manjijbayi nangangi Kunyba Ngarndu yalundurri Kudwanyi, baki nyuli yabimba yalunya ngiruka Ngarnduwanyi, yalu yabimbikanyi ngiruka yaji. Nanankardi barri yali yabimba nanda yaji jali nulijba Kud yalungi yabimbikanyi yaji. Nani barri minimbayi ngambalanya Kudwanyi, nanda jangkurr jali yalu milidimba, nanda buyingkinyi yuwa, duja barri nanda jangkurr. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index