Search form

Hebrews 2:4

4Jali yalu milidimba ngambalanya, baki yabimbayi ngiruka yaji yalungi Kudwanyi. Manjijbayi nangangi Kunyba Ngarndu yalundurri Kudwanyi, baki nyuli yabimba yalunya ngiruka Ngarnduwanyi, yalu yabimbikanyi ngiruka yaji. Nanankardi barri yali yabimba nanda yaji jali nulijba Kud yalungi yabimbikanyi yaji. Nani barri minimbayi ngambalanya Kudwanyi, nanda jangkurr jali yalu milidimba, nanda buyingkinyi yuwa, duja barri nanda jangkurr. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index