Search form

Hebrews 2:5

5Baku barri jalija yabimba buyingkinyi yaji Kudwanyi, jalija nyulu yabimba buyingkinyi laliji baki jamba, baki janyulu yarrijba yingka mambuka bukambijuyngka nanankanyi yajinyi. Ngala miku janyulu yarrijba Yanjilmuku mambukamuku nanankanyi yajinyi. Miku. Ngala janyulu yarrijba nanganginmirra jandanyi Jisus Krayis. Janyulu yarrijba nanganginmirra jandanyi wirimalaru bukambijuyngka yajinyi wandijiyana. Miku jayalu mambukamuku yajinyi Yanjilmuku, ngala janyulu nyulu mambuka yajinyi Jisus Krayis barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index