Search form

Hebrews 2:7-8

7-8Ngala Ninji walkurrambayi yalunya. Ninji yabimbayi yalunya mambukamuku bayngkani yalundu Yanjilmukunyina. Ninji yabimbayi yalunya mambukamuku bukambijuyngka yajinyi jambana. Marda ninji yabimbayi kunyba yaji yalungi.” Barriwa. Nani barri yanybaka jangkurr najana Kudkanyi. Nanangini jangkurrwanyi karungka ngambalanya nangangi Kudkanyi, nyuli yarrijba nganinyimuku mambukamuku bukambijuyngka yajinyi jambana. Ngala jilijbawa nganinyimuku mambukamuku bukambijuyngka yajinyi jambana. Jilijbawa. 9Ngala Jisus Krayis barri, jungku nyuli nayiba jambana. Badajba nyuli kingkarrinya, baki jungku nyuli nayiba jambana. Jungku nyuli nganinyi barrinani ngambala. Miku nangkiyanyi yarrijba Jisus Krayis walkurra barrinani Yanjilmuku. Jali nyulu jungku jambana, baki bayakarda nyuli. Nanamanji barri nanamuku Yanjilmuku, yali mili walkurra nangangi. Nyuli barri bayakarda, baki yali linjumba. Kudanyu yali linjumba nangangi mankanyi, baki nangki janyba. Nangki janyba ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri mili wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi. Walkurramba nyuli Jisus Krayis. Yabimba nyuli Jisus Krayis walkurra mambuka bukambijuyngka yajinyi jambana. Nyuli wirimalaru bukambijuyngka yalungi nganinyimukuyngka, jibarrimukuyngka, baki Yanjilmukuyngka. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index