Search form

Hebrews 3:11

11Yi. Ngayi ngarrangarra muwa yalungi, baki karu ngayi Musis jangkurranyi miku nangkiyi yangkalamba. Yanyba ngayi nayi barri nangangi. “Nanginmuku Jumuku, yalu jardibirringujba muwa. Jardibirringujba yalu muwa yurrngumba barri. Miku yalimi ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Baki nanankardi barri miku ngayiyi yalilijba yalunya nanankurri kunybarri yajiyurri langku. Miku ngayiyi munyajba yalunya ngankiykurri nananyina yajina langku. Miku yaliyi wuyalijba nanaba, ngala jayalu muningka jilalajba lukuluku nanginyina mangkurruna yajina. Jayalu muningka jilalajba lukuluku mangkurruna yajina nanankurri jalija yalungka janyba. Yi. Miku yaliyi wuyalijba nanaba kunybana yajina.” ’ ” Barriwa. Nani barri nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi yanybayi jangkurr jali yalu yarrijba najana Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index