Search form

Hebrews 3:14

14Ngambala barri kanyiyamuku nangangi Jisus Krayiskanyi, nyulu ngambalangi buwanganja. Yurrngumba barri jangambala jungku nani barri, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, jaliyi ngambala kudanyu durrijba nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Jalannga barri, jali ngambala kuyu nangangi jangkurr, baki ngambala jingkijbayi Jisus Krayis, janyulu marrimba ngambalanya mardarda. Marda ngambalimi miku mamanumba nanda yaji. Marda ngambalimi yurrngumba mankuwa Jisus Krayis, nyulu nanda marrimbawarr mardarda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index