Search form

Hebrews 3:16

16Wanyinmuku yalu, jali yalungka kurrkunba ngayangayiykanyi nangangi Kudkanyi. Wanyinmuku yalu. Yalu nanamuku Jumuku jali lalanba yalunya Kudwanyi. Kuyuyi yalunya bayunguna Musiswanyi. Jali yalunya dulaba Musiswanyi nanamunanyi Yijibnanyi, baki lalanbayi yalunya Kudwanyi. Jali yalunya malijba ngarrkadabawarrmukunyi, wiykunumbikanyi yalunya nanankurri Yijibyurri, baki lalanbayi yalunya Kudwanyi kingkarrinya. Kurrkunba nyuli yalunya, nanamuku ngarrkadabawarrmuku Kudwanyi. Ngurrunba nyuli yalunya wabudana. Nani barri nyuli marrimba yalunya Jumuku mardarda. Ngala yalu barri, yalungki yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Yalungki kurrkunba ngayangayiykanyi nangangi Kudkanyi. Yurlwa yali nanganginkanyi jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index