Search form

Hebrews 3:2

2Nanda barri wankalanyi, niji Musis, nyulu ngayangayijbayi nangangi Kudkanyi. Nyulu ngayangayijbayi nangangi. Waki nyuli nangangi Kudkanyi, baki nyuli lalanba yalunya nanganginmuku mungkijimuku. Baki nani marda Jisus Krayis. Ngayangayijba nyuli nangangi Kudkanyi, nanankardi jali yarrijba Jisus Krayis wakinkanyi nangangi. Ngayangayijba nyuli nanganginkanyi jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index