Search form

Hebrews 3:3

3Mankumanku narringka nanginkanyi jala ngayu muningka yanyba. Yabimbayi barrawu nganinyiwanyi. Wudumba nyuli kaja kurnda, baki yabimba nyuli kunyba barrawu yingkanyi nganiyngkanyi. Baki mungkijiwanyi nanankanyi barrawunyi, wajba nyuli nanda nganinyi nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi, yabimbangangi nyuli kunyba barrawu nangangi. Miku nyuliyanyi wajba nanda barrawu nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Miku. Ngala nyuli wajba nanda nganinyi jali yabimba barrawu nangangi. Barriwa. Bukambiju ngambala jala kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, jala ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, ngambala barrinani nanda barrawu. Ngambala barrinani nanda barrawu, kuyungangi ngambali nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Ngambala kuyuyi nangangi jangkurr, baki nanankardi barri Jisus Krayis nyulu barrinani nanda jali nyulu yabimba nanda barrawu. Ngambala barrinani nanda kurndamuku nananyina barrawuna. Baki ngambalangi buwakanya Kud, nyulu barrinani nanda nganinyi, jala nyulu mungkiji nanankanyi barrawunyi. Nanda barri wankalanyi Musis, nyuli walkurra nganinyi nangangi Kudkanyi, nyuli wakiwarr nangangi Kudkanyi, ngala nyuli barrinani yingamali kurnda nananyina barrawuna jala yabimba nganinyiwanyi. Ngala Jisus Krayis barri, miku nyulimi barrinani kurnda barrawuna, ngala nyulu barrinani nanda nganinyi jali yabimba nanda barrawu nangangi Kudkanyi. Baki nani marda, nanda Musis, nyuli bijal walkurra nganinyi nangangi Kudkanyi, ngala Jisus Krayis barri, nyulu walkurramirra nangangi Kudkanyi. Jisus Krayis, nyulu mili walkurra nangangi Musiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index