Search form

Hebrews 4:1

1Wankalana barri yanybayi Kud jangkurr miku nangkiyi yangkalamba. Yanybayi Kud yalungi, jala yalu ngayangayijba nangangi, baki jayalu ngankijba kunybana yajina, baki jayalu wuyalijba nanaba. Nani barri yanybayi Kud wankalana. Baki yuwajiwa nanda jangkurr duja nanijba barri. Baki ngambala jingkijba Kud, janyulu munyajba ngambalanya ngankiykurri nananyina kunybana yajina kingkarri, baki nanaba jangambala wuyalijba barri. Ngala marda ngambalakimi najbawa. Marda ngambalimi yurrngumba ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi, bakiyi nyulu miku munyajba ngambalanya ngankiykurri nananyina yajina kingkarri, bakiyi nyulu miku munyajba ngambalanya wuyaliykurri nanaba. Yi. Marda ngambalakimi najbawa. Marda ngambalimi ngayangayijba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index