Search form

Hebrews 4:10

10Nanda jala munyajba wuyaliykurri Kudwanyi, janyulu wuyalijba barrinani nyulu wuyalijbayi Kud. Wakiyi barri Kud 6 kambana, baki jali nyulu bukamba yabimbikanyi yaji, baki wuyalijba nyuli. Baki nani barri nanda jalija wuyalijba kingkarri nangandu Kudnyina. Jalija nyulu bukamba wakinkanyi nangangi Kudkanyi, baki janyulu wuyalijba nanaba kingkarri nangandu yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index