Search form

Hebrews 4:13

13Miku nangkiyi ngadijba nganinyi nanganbunanyi Kudnanyi. Baki miku nyuliyi ngadijba nangangi yaji nanganbunanyi. Najbangka bukamba yaji Kudwanyi. Jingkijbangka nyulu bukamba yaji. Nyulu jingkijbangka nanda jala ngambala yabimba. Nyulu jingkijbangka nanda jala ngambalaka mankumanku marda. Baki baku barri jalija nyulu bukamba yaji, baki janyulu karrinjarrijba bukambiju ngambalanya walu nangandu Kudwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index