Search form

Hebrews 4:2

2Ngambala mankuyi nanda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi, barrinani nanamukunyi wankalamukunyi, jali manku nangangi kunyba jangkurr wankalana barri. Ngala nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, yalu wuyaliykanyi, miku nanda jangkurr yalungi wankalamukuyngka. Miku nanda jangkurr yalungi, mikungangi yaliyanyi kuyu nanda jangkurr, ngala yali yurlwa nanankanyi jangkurranyi. Miku yaliyanyi yanyba, “Nayinda jangkurr nangangi Kudkanyi duja barri. Ngambala jingkijbangka Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba.” Miku yaliyanyi yanyba nani. Miku yaliyanyi nani kuyu nanda jangkurr nangangi, ngala yali yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. Baki nanankardi barri ngambala jingkijbangka barri, nanda jangkurr Kudkanyi yalu wuyaliykanyi, mikukiyanyi yanyba Kud nanda jangkurr yalungi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index