Search form

Hebrews 4:9

9Nanda barri duja jangkurr. Baki nanankardi barri ngambala jingkijbangka barri, nanamuku jala yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, jala yalu jungku yurlurrmba nangangi, janyulu munyajba yalunya, ngankiykurri nanaba kunybana yajina. Janyulu munyajba yalunya, wuyaliykurri nanaba. Wuyalijbayi Kud, jali bukamba nyulu yabimbikanyi yaji, baki nani barri jayalu wuyalijba nanaba kingkarri nangandu Kudnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index