Search form

Hebrews 5:1

1Jalili yarrijba buyingkinyi walkurra mambuka Kudwanyi, jalili nyulu yarrijba buyingkinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, bakili nyulu wudumba yingamali nganinyi yalungi. Nyulili yarrijba nanda nganinyi buyingkinyi walkurra mambuka jurjkanyi. Nanda walkurra mambuka jurjkanyi, janyulu waki nangangi Kudkanyi. Janyulu dikarrijba barnyi yalungi nangangi Kudkanyi, baki janyulu yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalungi. Janyulu yanyba mududu nangangi Kudkanyi, jala yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Nanamanji barri wabula wankalana jalili yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi, baki miku yaliyanyi yanyba mududu nangangi Kudkanyi yaluman. Miku yaliyanyi ngajaka Kud, nyulu manjamanjambiji yalungi balki yaji. Miku. Ngala yalili jilajba nangandurri mambukarri jurjkanyi. Yalili kuyu barnyi nangandurri, bakili yalu ngajaka nanda walkurra mambuka, nyulu yanybiji mududu nangangi Kudkanyi yalungi, nyulu ngajakanyi Kud manjamanjambiji yalungi balki yaji. Nani barri yalili yabimba yaji nangangi Kudkanyi nanamanji barri, waluwa jungkuyi Jisus Krayis jambana, waluwa nangki janyba balkinyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index