Search form

Hebrews 5:2

2Bukambijunyi ngambala yabimbaka balki yaji, ngambala yabimbaka balki yaji kudiyana barri. Miku ngambaliyi jungku kunybana yuwana Kudkanyi yurrngumba barri. Baki nanda walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, nyulu marda jungkuyi nani. Nyulu marda yabimbayi balki yaji kudiyana barri. Baki nanankardi barri nyulu jingkijbayi yalunya yingkamuku, miku yaliyanyi ngiruka yabimbikanyi ngawamba kunyba yaji yurrngumba barri, barrinani miku marda nyuliyanyi ngiruka yabimbikanyi ngawamba kunyba yaji yurrngumba barri. Kudiyana yalu yabimbayi balki yaji, barrinani kudiyana nyulu yabimbayi balki yaji. Baki nyuli kandimba yalunya, jali yalu kuyu barnyi nangandurri, nyulu waykanyi Kud. Miku nyuliyanyi ngirrwa yalungi, nanda walkurra mambuka jurjkanyi, ngala nyuli kandimba yalunya barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index