Search form

Hebrews 5:4

4Jalili yalu wudumba buyingkinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, baki miku nangkiyanyi yingamali walkurramba. Miku nangkiyanyi yarrijba walkurra mambuka jurjkanyi. Karukili yalunya Kudwanyi, bakili yalu yarrijba nanda nganinyi buyingkinyi walkurra mambuka yalungi. Miku nangkiyanyi nganinyi yarrijba walkurra mambuka, ngala karukili yalunya Kudwanyi. Barriwa. Nani barri nyuli yarrijba yaji wankalana Kudwanyi. Karu nyuli Musis, nanganginkanyi buwanganjanyi, niji Yaran. Karu nyuli Musis, nyuluja yarrijba nangangi buwanganja walkurra mambuka jurjkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index