Search form

Hebrews 5:7

7Jali jungku Jisus Krayis wayka jambana, baki miku nangkiyanyi walkurramba Jisus Krayis, nyulu jungunkanyi jirrinyi. Miku nangkiyanyi walkurramba, ngala nangki bayakardamba. Nyulu marukayi muwa nangangi Kudkanyi. Nani barri nyulu jungkuyi kunyba nangangi yurrngumba barri. Baki nyulu yanybayi mududu nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Mungana barri, jalija yalu munganawa kurdanba Jisus Krayis, baki jingkijbayi yalunya Jisus Krayiswanyi. Nyuli jingkijba yalunya, nulijba yali wudumbikanyi baki kurdanbikanyi. Ngala miku nyuliyanyi nulijba, nangka janybikanyi. Baki nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi kudanyu barri. Ngajaka nyuli Kud, nyulu marrimbiji mardarda. Baki ngindu nangki muwa baki jirdi mirlarr, jali nyulu yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Jingkijba nyuli Kud, nyulu ngiruka marrimbikanyi mardarda. Jaliyanyi nulijba Kud marrimbikanyi mardarda yalunbunanyi, baki yuku nyuliyanyi marrimba mardarda. Nanankardi barri ngajaka nyuli Kud, nyulu marrimbiji mardarda. Baki mankuyi nangangi jangkurr Kudwanyi, jungkungangi nyuli kunyba nangangi Kudkanyi. Nyuli manku nanda jangkurr jali ngajaka Jisus Krayiswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index