Search form

Hebrews 5:8

8Jisus Krayis nyuli jandanyi nangangi Kudkanyi, ngala yingkamukunyi yali wajba kijinyi. Kudanyu yali linjumba Jisus Krayis. Ngala miku nyuliyanyi yurlwa nangangi Kudkanyi nanankanyi kijinyi, ngala yuwajiwa nyuli kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki nanankardi barri ngambala jingkijba Jisus Krayis, yuwajiwa nyuli ngayangayijba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index