Search form

Hebrews 5:9

9Ngala yali kurdanba Jisus Krayis. Munyajbayi yalunya kurdanbikurri Jisus Krayis Kudwanyi, janybangangi nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Bukambijunyi ngambala barri, ngambala yabimbaka balki yaji, baki nanankardi barri marda ngambalakimi janyba. Ngala miku. Janyba nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi, ngala mili wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi. Mili wankijbayi Jisus Krayis, baki baku nyuli jungku kingkarri nangandu Kudnyina, nananyina jala jungku wirimalaru. Yi. Janyba nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi, baki nanankardi barri nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda Kudwanyi. Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, jaliyi ngambala ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Janyulu marrimba ngambalanya mardarda, baki jangambala jungku mili wanka kingkarri nangandu, jalija ngambalaka janyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index