Search form

Hebrews 6:10

10Kud, nyulu kunyba barri. Jaliyi narri jungku yurlurrmba nangangi, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi. Miku nyuliyi mamanumba narrinya nanankanyi jali narri yabimba. Narri marukayi muwa nangangi Kudkanyi, baki nanankardi barri narri marukayi muwa yalungi yingkamukuyngka, baki narri yabimbayi kunyba yaji yalungi barri. Miku nyuliyi mamanumba nanda kunyba yaji, jali narri yabimba yalungi, yingkamukuyngka Krisjinmukuyngka. Yuwajiwa narri yabimbaka kunyba yaji yalungi yurrngumba barri, baki yuwajiwa janyulu yabimba kunyba yaji narringi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index