Search form

Hebrews 6:13-17

13-17Kud, nyulu wirimalaru bukambijuyngka wandijiyana. Mikuyaji yingkanyi walkurra barrinani nyulu. Mikuyaji yingkanyi jirrinyi barrinani nyulu. Jala yanybaka Kud jangkurr miku nangkiyi yangkalambikanyi, baki ngambala jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba. Yanybayi Kud nangangi, nanankanyi wankalanyi niji Yabrayam. Yanyba nyuli nayinda jangkurr nangangi, miku nangkiyi yangkalambikanyi. Yanybayi Kud, “Ngayu karungka ninya nanginkanyi jangkurranyi, miku yangkalambikanyi ngaka. Jangayu yabimba kunyba yaji nganyi. Janinji wudumba murimurimba ninji. Jayalu kudukudumuku juju barri bayngkani nganyindu.” Barriwa. Nani barri yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi. Baki kuyuyi nanda jangkurr Yabrayamwanyi. Jingkijba nyuli Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba. Nanda Yabrayam, mikuyaji nyuli jandayngkanyi nanamanji barri, baki yukumba nyuli yurrngumba barri nanganginkanyi jandayngkanyi. Ngala miku nyuliyanyi balkijba muwa, jingkijbangangi nyuli Kud, janyulu yabimba nanda jala nyulu yanyba, janyulu yabimba. Jingkijbayi Yabrayamwanyi, baku barri janyulu wudumba jandanyi, baki janyulu wudumba murimurimba nyulu juju barri bayngkani nangandu. Baki wakara barri. Wudumbayi jandanyi Yabrayamwanyi juju barri baku. Jalili yanyba nganinyi jangkurr, miku nangkiyi yangkalambikanyi, baki yiningki nyulu yanybaka nayi barri, “Jangayu yabimba nayinda yaji nganyi. Ngayu yanybaka nayinda jangkurr nganyi, baki ngayu ngajakangka ngaki mambuka, nyulu mankunki nayinda ngaki jangkurr. Jangayu yabimba nayinda yaji nganyi.” Barriwa. Nani barri jalili yingka yanyba jangkurr yingkanyi, miku nangki yangkalambikanyi, baki nyulu ngajaka yingka mankunkanyi nanda jangkurr. Nyulili ngajaka yingka, jala mili walkurra bulangi, nyulu mankunkanyi nanda jangkurr bulangi, baki miku bulangkiyi baku jakakajba nanankanyi jangkurranyi. Mankuyi nanda jangkurr mambukawanyi, baki miku nyuliyi barlba nanankardi. Janyulu yabimba nanda yaji nanankanyi nganiyngkanyi. Ngala Kud, nyulu walkurra, wirimalaru, mikuyaji yingkanyi mili walkurra nangandu. Baki nanankardi barri miku nyuliyi ngajaka yingka mankunkanyi nangangi jangkurr, jala nyulu yanyba jangkurr, miku nangkiyi yangkalambikanyi. Miku nyuliyi ngajaka yingka mankunkanyi nangangi jangkurr, mikungangi yingka mili walkurra nangandu. Ngala jali nyulu yanyba jangkurr ngambalangi, baki nyuli nulijba ngambalangi jingkiykanyi Kud. Nyuli nulijba ngambalangi jingkiykanyi Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba janyulu yabimba, baki yanybayi Kud nayi barri, “Kudanyu ninga karungka nanginkanyi jangkurranyi, jangayu yabimba nanda yaji nganyi.” Nani barri yanybayi Kud, baki ngambala jingkijba, yuku ngambala kuyu nanda jangkurr jali yanyba Kud, dujangangi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Mikuwali jujamba yaji Kudwanyi. Janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba. 18Baki nanankardi barri ngambala jingkijbangka nayi. Mikuwali jujamba yaji Kudwanyi. Yurrngumba nangangi jangkurr duja barri. Baki mili barri ngambala jingkijbangka Kud, duja barri nangangi jangkurr, mikuwalingangi yangkalamba nanda jangkurr Kudwanyi. Barriwa. Yanybayi Kud jangkurr miku nangkiyi yangkalambikanyi, janyulu marrimba ngambalanya mardarda. Janyulu marrimba ngambalanya mardarda, jaliyi ngambala jungku yurlurrmba nangangi. Baki ngambala jingkijbangka, duja nanda jangkurr, yanybangangi Kud duja jangkurr yurrngumba barri. Baki nanankardi barri ngambala mirnarrijbangka muwa, jingkijbangkangangi ngambala Kud, janyulu marrimba ngambalanya mardarda, baki baku jangambala jungku kingkarri nangandu yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index