Search form

Hebrews 6:20

20Janyba nangki Jisus Krayis kurndana, baki mili wankijba nyuli. Kirrijba nyuli kingkarri nangandurri Kudyurri waluwa ngambalangi. Nyulu jungkuka nangandu Kudnyina, baki nyulu yanybaka mududu Kudkanyi ngambalangi barri. Nyulu yarrijbayi Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi Kudwanyi. Yurrngumba nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyulu barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi, niji Malkisadik, jali nyulu yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalungi wankalamukuyngka. Nyulu yabimbaka nanamannga yaji Jisus Krayiswanyi, barrinani yabimbayi Malkisadikwanyi. Nanda Malkisadik nyuli barrinani wankalanyi mungkiji nangangi Jisus Krayiskanyi. Jisus Krayis nyulu nanda walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina, baki nyulu yanybaka mududu nangangi Kudkanyi ngambalangi barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index