Search form

Hebrews 6:4-6

4-6Ngambala Krisjinmuku, ngambala yingijbayi nanda yuwa, jalili ngambala durrijba wabula. Ngambala yingijbayi nanda waluwinyi yuwa, ngala ngambala durrijbangka nanda buyingkinyi yuwa, jali minimba ngambalanya Kudwanyi. Nginduyi ngambala muwa ngamanginkanyi balkinyi yajinyi, baki manjamanjambayi nanda balki yaji Kudwanyi. Manjijba nyuli nangangi Kunyba Ngarndu ngamandurri, nyulu jungunkanyi ngamandu kurduluna. Nani barri ngambala Krisjinmuku jungku nanijba barri. Barriwa. Ngala kudiyanymuku barri, yabimbayi bukamba nanda yaji yalungi Kudwanyi, baki yalu durrijbayi nangangi jangkurr, ngala mili yalungki yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Yingijba yali nangangi yuwa, baki mili yalu durrijbangka nanda yalungi yuwa. Mili yalu durrijbangka nanda waluwinyi yuwa yalungi barri. Waluwa barri yali Krisjinmuku, yalu jingkijbayi nanda buyingkinyi jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, yalu jingkijbayi nanda kunyba jangkurr, nanda duja jangkurr. Waluwa barri yalu jingkijbayi Kud, nyuli yabimba yalunya ngiruka, yalu yabimbikanyi kaja kunyba yaji. Yalu jingkijbayi Kud, nyulu yabimbayi bukamba nanda yaji yalungi, ngala yalungki mili yangkalamba nanganbunanyi. Yalungki mili yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, marda nanganbunanyi Jisus Krayisnanyi, marda nanganbunanyi Kunybananyi Ngarndunanyi Kudkanyi. Nanda jala nangka mili yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, baki mili nyulu durrijbangka Sayidin, baki nanda balkimirra nangangi. Nanda barrinani mili janyulu kurdanba jandanyi nangangi Kudkanyi nanangini barri. Barrinani janyulu mili ngarrkadaba Jisus Krayis kurndana, barrinani janyulu mili langandaba Jisus Krayis kurndana, baki jayalu ngirrikimba Jisus Krayis, jayalu kakalijba nangangi. Nanda jala mili nangka yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi nani barri, mikuwali yingkawanyi mili yangkalamba nanda nganinyi nangandurri Kudyurri. Mikuwali yingkawanyi yabimba nanda nganinyi, nyulu mili durriykanyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Barriwa.

7-8Mankumanku narringka nanginkanyi jangkurranyi. Yarrijbayi yami kunybana jambana nganinyiwanyi, baki manjijbayi janja Kudwanyi. Yirrbayi janja, baki jardijbayi nanda yami. Waluku jardijbayi wujurr bayakarda waykalinya, baki baku barri jardijbayi walkurra wanjirr mamayudi. Kunyba nanda mama yalu jarrkanyi barri. Manjijbayi janja Kudwanyi. Nyulu barri yabimbayi nanda yami jardiykanyi nyulu waykalinya walkurra. Nyulu yabimbayi yami jardiykanyi walkurra wanjirr mamayudi. Ngala yingka yaji nanda balki jamba. Manjijbayi janja Kudwanyi, ngala jardijbayi ngawamba nanda balki karnba nanaba, jala mikuyaji mamanyi nangandu. Baki yiningki jayalu bakarrijba nanda balki karnba. Yiningki yajbaja nanda karnba janguwanyi. Barriwa. Kudiyanymuku yalu barrinani nanda kunyba jamba, jala jardijba kunyba mama nangandu. Manjijbayi janja nanankurri Kudwanyi, baki jardijbayi kaja kunyba mama wanjirrina. Baki nani barri nyuli wajba yalunya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi Kudwanyi. Nyuli wajba yalunya kunybanyi jangkurranyi, baki yali kuyu nanda jangkurr, baki yali yabimba kunyba yaji nangangi. Baki mirnarrijbayi Kud muwa yalungi, jali yalu yabimba kunyba yaji nangangi. Ngala kudiyanymuku, yalu barrinani nanda balki jamba, jali jardijba ngawamba balki karnba nanaba, mikuyaji mamanyi. Wajbayi yalunya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi Kudwanyi, ngala yali yurlwa nanankanyi jangkurranyi. Miku yaliyanyi yabimba kunyba yaji nangangi Kudkanyi. Nani barri yalu barrinani nanda balki karnba jala mikuyaji mamanyi nangandu. Yali yabimba balki yaji yalungi yingkamukuyngka, baki nanankardi barri nyuli ngarrangarra muwa yalungi Kud. Yiningki jayalunya manjijba wayka jangurri Yilyurri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index