Search form

Hebrews 7:11-14

11-14Nanda yuwa jali wajba Musis Kudwanyi, nanda yuwa yarriykanyi mambukamuku jurjkanyi, nanda jirrinyi yuwa. Baki nanda Yarun nyuli waluwinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka. Nanda Yarun nyuli murimurimba nyuli Libayiwanyi juju barri bayngkani nangandu. Nanda Yarun nyuli waluwinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, baki yingkamuku nanganginmuku murimurimba nyulu yalunya, yalu mambukamuku bayngkani nangandu. Nyulu Yarun wankalanyi murimuringanja yalungi. Yalu wakiyi nangangi Kudkanyi. Yalu yabimbayi nanda jala yalunya karu nanangini yuwawanyi Musiskanyi, ngala miku yalunjaliyi marrimba mardarda. Miku yalunjaliyi marrimba mardarda nanamuku Jumuku, mambukamukunyi jurjkanyi. Jalili yalu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, baki mikuwali nanangini yuwawanyi kuyu yalunya kingkarri nangandu Kudyurri. Yi. Mikuwali marrimba yalunya mardarda mambukamukunyi jurjkanyi. Baki nanankardi barri manjijbayi yingka walkurra mambuka jurjkanyi Kudwanyi. Ngala miku nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda Yarun, nanda waluwinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, jala durrijba yuwa nangangi Musiskanyi. Miku nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nyulu, ngala nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi. Nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda Malkisadik. Manjijbayi nangangi jandanyi Jisus Krayis Kudwanyi, baki yarrijba nyuli Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi, barrinani Malkisadik. Baki ngambala jingkijba barri, ngambalangi mambuka Jisus Krayis, miku nyulu mungkiji yalungi Libayimukuyngka. Mikukiyanyi Libayi wankalanyi murimuringanja nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngala nanda yingka wankalanyi niji nangangi Juda, jali kanyiya nangangi Libayikanyi, nyuli wankalanyi murimuringanja nangangi Jisus Krayiskanyi. Nyuli mungkiji yalungi Judamukuyngka. Ngala miku yalimi Judamuku mambukamuku jurjkanyi. Miku nanda yalungi yaji. Ngawamba yalu Libayimuku, ngawamba yalu mambukamuku jurjkanyi. Jali wajba yalunya yuwanyi Musiswanyi, baki miku nyuliyanyi yanyba yalungi Judamukuyngka, yalu mambukamuku jurjkanyi. Ngawamba nyuli yanyba yalungi Libayimukuyngka, yalu mambukamuku jurjkanyi. Ngala miku nyuliyi Jisus Krayis mambuka jurjkanyi barrinani nanamuku Libayimuku. Yinini mambuka jurjkanyi nyulu. Nani barri wajbayi ngambalanya yinini walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi Kudwanyi, baki nani barri nyuli wajba ngambalanya yinini yinini yuwanyi marda Kudwanyi. Wajbayi ngambalanya yinini yinini yuwanyi, jali nyulu yarrijba Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Barriwa.

15Ngambala jingkijbangka barri, manjijbayi Jisus Krayis Kudwanyi. Yarrijba nyuli Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi, barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi Malkisadik.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index