Search form

Hebrews 7:16

16Nanda yingka waluwinyi mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, nangangi niji Yarun. Baki nanganginmuku jandanyimuku, marda murimurimba nyulu yalunya, yalu marda mambukamuku jurjkanyi. Yali Libayimuku. Ngala yalungki janyba, yingka, baki baku yingka, baki baku yingka. Ngala bukambayi nanda yuwa Kudwanyi, yarriykanyi mambukamuku jurjkanyi. Bukamba nyuli nanda yuwa, baki yarrijba nyuli Jisus Krayis. Yarrijba nyuli Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi Kudwanyi. Baki nyulu jungkuka wanka yurrngumba barri nangandu Kudnyina. Miku nangkiyi janyba, ngala yurrngumba nyuluja wanka jungku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index