Search form

Hebrews 7:27

27Nanamuku walkurramuku mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, yali nganinyimuku barrinani ngambala. Baki yali yabimba balki yaji barrinani ngambala yabimbaka balki yaji. Nanankardi barri nanda walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, waluku nyuli wajba Kud barnyinyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, baki bayngkani nyuli wajba Kud barnyinyi yalunginkanyi balkinyi yajinyi, nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka. Nani barri nyulili yabimba yaji yingkana kambana baki yingkana kambana. Yurrngumba barri nyulili waluku wajba Kud barnyinyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, baki bayngkani barri nyulili wajba Kud barnyinyi yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Nyulili wajba Kud barnyinyi. Nyulili kurdanba nanda yaji, bakili nyulu dikarrijba nanda yaji nangangi Kudkanyi. Ngala mikukiyanyi yabimba balki yaji Jisus Krayiswanyi. Miku nyuliyanyi wajba Kud yajinyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, ngala nyuli wajba Kud yajinyi ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Ngala miku nyuliyanyi wajba Kud barnyinyi, ngala wajbayi Kud nanganginkanyi mankankanyi. Nyulu barrinani nanda barnyi jalili yalu wajba Kud. Nanamukunyi yingkamukunyi mambukamukunyi jurjkanyi, yalili wajba Kud barnyinyi balkinyi yajinyi, yingkana kambana baki yingkana kambana yurrngumba barri. Ngala wajbayi Kud nanganginkanyi mankankanyi Jisus Krayiswanyi, ngawamba barndaykamba. Janyba nangki Jisus Krayis barndaykamba bukambijuyngka yalunginkanyi balkinyi yajinyi wandijiyana. Janyba nangki yalungi, nanamukuyngka jalili yalu jungku wanka wabula barri, baki nanamukuyngka jala yalu jungku wanka nanijba barri, baki nanamukuyngka jalija yalu jungku wanka baku barri. Miku nangkiyi mili janyba Jisus Krayis yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Ngawamba barndaykamba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index