Search form

Hebrews 7:3

3Ngala wanyi nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi, nanda Malkisadik. Wanyi nyuli. Mikukimi karu ngambalanya jangkurrwanyi najana Kudkanyi. Mikukimi karu ngambalanya kajanyi yajinyi nangangi. Mikukimi karu ngambalanya nanganginkanyi nijanganjiyngka, baki nanganginkanyi yarrijiyngkanyi. Baki mikukimi karu ngambalanya nanganginkanyi murimuringanjanyi baki nanganginkanyi miminganjanyi. Baki mikukimi karu ngambalanya nanangini jangkurrwanyi nangka janybikanyi. Ngawamba ngambala jingkijba yaji nangangi, nyulu jungunkanyi walkurra mambuka jurjkanyi nanamanji wankalana. Miku ngambalimi jingkijba, nangka janybikanyi. Baki nanda barrinani nyulu walkurra mambuka jurjkanyi yurrngumba barri. Baki nani barri nyulu barrinani Jisus Krayis, nanda jandanyi nangangi Kudkanyi, jala nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index