Search form

Hebrews 7:5

5Juju barri bayngkani nangandu yarrijbayi Kudwanyi mambukamuku jurjkanyi yalungi Jumukuyngka. Yalunjalili nijarrijba nanamuku mambukamuku jurjkanyi “Libayimuku”, nyulungangi Libayi yalungi wankalanyi murimuringanja. Ngawamba yalu Libayimuku mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi yurrngumba barri nanginkurri nanijba barri. Nanamuku mungkijimuku, jali Libayi yalungi wankalanyi murimuringanja, ngawamba yali mambukamuku jurjkanyi yalungi Jumukuyngka. Barriwa.

Nanamukunyi Jumukunyi yalili durrijba nanda waluwinyi yuwa jali wajba yalunya Musiswanyi. Nanda waluwinyi yuwa yanybayi, yalu waykanyi mambukamuku jurjkanyi yajinyi. Jayalu wajba mambukamuku jurjkanyi kudiyayngka yalunginkanyi yajinyi. Jalili yalu wudumba 10 dula, bakili yalu wajba mambukamuku jurjkanyi yingamali dula. Jalili yalu wudumba 10 jib, bakili yalu wajba mambukamuku jurjkanyi yingamali jib. Nani barri yalunjalili wajba mambukamuku jurjkanyi yajinyi. Bukamba nanamuku mambukamuku jurjkanyi, yalu barrinani murimurimba nyulu yalunya Yabrayamwanyi juju barri bayngkani nangandu. Nyulu nanda wankalanyi murimuringanja bukambijuyngka yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index