Search form

Hebrews 8:1-2

1-2Nurru karungka narrinya nanginkanyi duja jangkurranyi. Jisus Krayis, nyulu nanda walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina, ngamanginyina Buwakayu. Nyulu wirimalaru bayngkani nangandu Kudnyina. Nyulu jungkuka kingkarri nananyina malabana yajina lalijina. Nyulu walkurra mambuka jurjkanyi, ngala miku nyulimi jungku jurjina, nayiba wayka jambana. Miku nyulimi waki nangangi Kudkanyi nayiba jurjina, jali yabimba nganinyiwanyi. Ngala nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina. Nyulu wakingka nangangi Kudkanyi nananyina malabana yajina kingkarri jali yabimba Kudwanyi. 3Nanda walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, nyulu jungkuka nayiba wayka jambana. Yarrijba yali nanda nganinyi walkurra mambuka jurjkanyi, nyulu waykanyi Kud barnyinyi, nyulu dikarriykanyi nanda barnyi nangangi Kudkanyi. Baki nani barri marda ngambalangi walkurra mambuka jurjkanyi Jisus Krayis. Nyulu wajbayi Kud yajinyi. Wajba nyuli Kud nanganginkanyi mankankanyi, jali nangka janyba kurndana ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index