Search form

Hebrews 8:13

13Nani barri yanybayi Kud, janyulu yarrijba buyingkinyi jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba nanamunanyi. Baki nyulu karuyi ngambalanya nanankanyi buyingkiyngkanyi jangkurranyi Jisus Krayiswanyi. Nanda buyingkinyi jangkurr yanybaka nangangi Kudkanyi, janyulu marrimba ngambalanya mardarda, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Yarrijbayi Kudwanyi nanda buyingkinyi jangkurr, miku nangki yangkalamba, bukambayingangi nanda waluwinyi jangkurr nangangi, miku nangkiyi yangkalamba. Marda yalimi miku durrijba nanda waluwinyi jangkurr, ngala marda yalimi durrijba nanda buyingkinyi jangkurr nangangi Kudkanyi, miku nangkiyi yangkalamba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index