Search form

Hebrews 8:3

3Nanda walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, nyulu jungkuka nayiba wayka jambana. Yarrijba yali nanda nganinyi walkurra mambuka jurjkanyi, nyulu waykanyi Kud barnyinyi, nyulu dikarriykanyi nanda barnyi nangangi Kudkanyi. Baki nani barri marda ngambalangi walkurra mambuka jurjkanyi Jisus Krayis. Nyulu wajbayi Kud yajinyi. Wajba nyuli Kud nanganginkanyi mankankanyi, jali nangka janyba kurndana ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index