Search form

Hebrews 8:4

4Jalimi yuwajiwa jungku Jisus Krayis wayka jambana, baki miku nyuliyi walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Miku nyuliyi waki nangangi Kudkanyi jurjina barrinani yalu mambukamuku jurjkanyi, barrinani yalu waki nangangi Kudkanyi jurjina. Miku nyuliyi wajba Kud barnyinyi yalunginkanyi. Miku nyuliyi dikarrijba yalungi barnyi nangangi Kudkanyi. Miku nyuliyi yabimba nanda yaji ngambalangi barri, jalimi yuwajiwa nyulu jungku wayka jambana. Yalili yabimba nanda yaji yingkamukunyi mambukamukunyi jurjkanyi. Yalili yabimba nanda yaji jala yanybaka yuwa Musiskanyi, yalu yabimbikanyi yaji jurjina mambukamukunyi jurjkanyi. Nanankardi barri, jalimi yuwajiwa jungku Jisus Krayis wayka jambana, baki miku nyuliyi walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index