Search form

Hebrews 8:6-7

6-7Wankalana barri yanybayi Kud nangangi Musiskanyi. Yanyba nyuli jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba. Nayi nyuli yanyba, “Jangayu ngayu narringi Kud, baki janarri narri ngakinmirra.” Nani barri yanybayi Kud. Baki baku barri nyuli wajba Musis yuwanyi. Nanda yuwa yanybayi yarriykanyi mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka. Nanamuku mambukamuku jurjkanyi, jayalu waki nangangi Kudkanyi jurjina. Nani barri nanda yuwa yanybayi. Ngala mikuwali yalunya nanangini yuwawanyi marrimba mardarda. Mikuwali. Ngala baku barri juju, yanybayi Kud yingka jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba. Yanybayi Kud, janyulu manjijba nangangi jandanyi, baki janyulu marrimba yalunya mardarda, nanganginmuku nganinyimuku jandanyiwanyi. Nanda bayngkani jangkurr nangangi Kudkanyi, miku nangkiyi yangkalamba, nanda mili walkurra nanankanyi waluwiyngkanyi jangkurranyi nanganginkanyi Kudkanyi, miku nangkiyi yangkalamba. Nanda bayngkani jangkurr mili walkurra nanankanyi waluwiyngkanyi jangkurranyi. Jisus Krayis, nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi, baki nanijba barri nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina, baki nyulu wakingka nangangi Kudkanyi. Nyulu yanybaka mududu nangangi Kudkanyi ngambalangi. Nyulu ngajakangka Kud, nyulu manjamanjambiji ngambalangi balki yaji. Nani barri nyulu wakingka nangangi Kudkanyi. Baki nanda yaji jala nyulu yabimbaka ngambalangi, nanda mili walkurra nanankanyi yajinyi jali yalu yabimba nanamukunyi wankalamukunyi mambukamukunyi jurjkanyi. Nanda jala nyulu yabimbaka mili walkurra nanankanyi yajinyi jali yalu yabimba mambukamukunyi jurjkanyi. Baki nanda bayngkani jangkurr jali yanyba Kud miku nangkiyi yangkalamba, nanda mili walkurra nanankanyi waluwiyngkanyi jangkurranyi, yanybakangangi nanda bayngkani jangkurr nanankanyi ngirukanyi yajinyi, jalija yabimba Kudwanyi ngambalangi.

8-9Nanangini jangkurrwanyi najana Kudkanyi karungka ngambalanya nangangi Kudkanyi. Karungka ngambalanya nanankanyi jangkurranyi, jali yanyba Kud yalungi Jumukuyngka. Nayi nyuli yanyba yalungi, “Wabula wankalana ngayu dulabayi yalunya Jumuku nanamunanyi yajinanyi Yijibnanyi. Ngayu dulabayi yalunya nanamunanyi yajinanyi bayangarri, baki ngayu marrimbayi yalunya mardarda yalunbunanyi mungkijimukunanyi nanankanyi yajinyi. Ngayu karuyi yalunya, jangayu lalanba yalunya, jaliyi yalu kuyu ngaki jangkurr. Ngala miku yaliyanyi kuyu ngaki jangkurr. Miku yaliyanyi ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Baki nanankardi barri miku ngayiyi marrimba yalunya mardarda, ngala ngayi yingijba yalunya yurrngumba barri. Ngala marndakaja barri jangayu yarrijba yinini jangkurr miku ngakiyi yangkalamba. Jangayu yarrijba yinini jangkurr yalungi nanamukuyngka Jumukuyngka, jalili yalu jungku nananyina yaji niji Yisrayil baki Juda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index