Search form

Hebrews 9:1

1Nanda waluwinyi jangkurr nangangi Kudkanyi, miku nangkiyi yangkalamba, nanda jangkurr yanybayi nanankanyi wankalanyi walkurrayngka jurjkanyi yalungi Jumukuyngka. Karuyi yalunya Jumuku jangkurranyi Kudwanyi. Nanda jangkurr yanybayi, yalu yabimbikanyi yaji nangangi Kudkanyi, yalu yabimbikanyi walkurra jurj barrinani nanda wardara. Nanda jangkurr yanybayi nanankanyi yuwanyi jurjkanyi, nanankanyi yajinyi jala marda yalimi yabimba nanaba jurjina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index