Search form

Hebrews 9:11

11Badajbayi Jisus Krayis wayka jambarri. Nyuli wajba ngambalanya nanankanyi buyingkiyngkanyi yuwanyi. Baku barri nyuli kirrijba kingkarri, baki nanijba barri nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina. Nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi nanijba barri. Nyulu wakingka nangangi Kudkanyi. Ngala miku nyulimi jungku nayiba wayka jambana. Miku nyulimi waki jurjina, jali yalu yabimba nganinyimukunyi. Miku. Ngala nyulu wakingka kingkarri lalijina nangandu Kudnyina. Nyulu mili jirrinyi walkurra mambuka yalungi mambukamukuyngka jurjkanyi, jala yalu jungku wayka jambana. Nyuli mili jirrinyi yalungi barri. Nyulu yabimbaka mili ngiruka yaji yalungi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index