Search form

Hebrews 9:12

12Janyba nangki Jisus Krayis kurndana ngambalangi. Ngarrkadaba yali mankanyi wilina. Baki jurrwayi ngulya nanganbunanyi mawarlnanyi wilina ngala nyuli langa kingkarri kurndana. Baku barri jali nyulu mili wankijba, baki kirrijba nyuli kingkarri nangandurri Kudyurri. Nanda barrinani nyuli ngankijba kalawuyngkurru nanaba walkurranyina jurjina, barrinani nyuli ngankijba kalawuyngkurru nanaba kudanyu malabana yajina bayinga barri. Ngala miku nyuliyanyi kuyu ngulya barnyinyi nangandu. Miku nyuliyanyi bunyanyarrijba ngulya barnyinyi yundu nananyina malabana darladarlana. Miku. Ngala jurrwayi nanganginmirra ngulya, baki nanda barrinani bunyanyarrijba nangangi ngulya nananyina darladarlana Jisus Krayiswanyi. Baki nanankardi barri ngambala jala kuyu nangangi jangkurr, jangambala jungku mili wanka nangandu barri. Janyulu marrimba ngambalanya mardarda yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index