Search form

Hebrews 9:13

13Nanda wankalanyi yuwa jali wajba Musis Kudwanyi, nanda yuwa yanybayi nayi barri. Jali yalu yabimba balki yaji nangangi Kudkanyi, jali yalu jungku balki nangangi, jali yalu miku ngayangayijba nanganginkanyi yuwanyi, baki marda yalimi yabimba nayinda yaji nangangi Kudkanyi. Marda yalimi kuyu yaji walkurrayngkurri jurjyurri. Marda yalimi kuyu yiningki buluki, yiningki yukularri. Jayalu wajba nanda mambuka jurjkanyi nanankanyi yajinyi, baki nanangini mambukawanyi jurjkanyi, janyulu karlba nangangi duka. Janyulu wudumba ngulya, baki janyulu bunyanyarrijba nanda ngulya yundu yalundu barri, jali yalu kuyu yaji nangandurri. Barriwa. Baki nanangini mambukawanyi jurjkanyi janyulu wudumba bulungu buluki, baki janyulu dikarrijba nanda barnyi janguna. Baku barri janyulu wudumba julurr nanankanyi barnyinyi. Janyulu wudumba, baki janyulu bunyanyarrijba nanda julurr yalundu barri, jala yalu yabimba balki yaji nangangi Kudkanyi. Nani barri nanda yuwa yanybayi, yalu yabimbikanyi yaji, baki jayalu jungku barrinani likalika nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index