Search form

Hebrews 9:15

15Yanybayi Kud buyingkinyi jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba barri. Yanyba nyuli nanda buyingkinyi jangkurr, janyulu marrimba ngambalanya mardarda Kudwanyi. Janyulu marrimba ngambalanya mardarda yurrngumba barri, janybangangi nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Yanybayi Kud nanda buyingkinyi jangkurr ngambalangi, baki yalungi marda, nanamukuyngka jalili yalu jungku juju wabula. Yali jungku wanka waluwa nanankanyi buyingkiyngkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Baki kujanya yalungi nanda nangangi waluwinyi jangkurr. Ngala yanybayi Kud nayinda buyingkinyi jangkurr yalungi marda. Yalunya marda marrimbaja mardarda. Baki nayinda buyingkinyi jangkurr duja ngambalangi nanijba marda, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalangi marda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index