Search form

Hebrews 9:16-17

16-17Manku narri nayinda jangkurr. Yarrijbayi jangkurr najana malbuwanyi. Nanda jangkurr yanybayi, jalija nangka janyba nanda malbu, baki yingkawanyi jali nangangi niji nananyina najana, janyulu nyulu wudumba nanda yaji malbunyi. Baki jali nangka janyba nanda malbu, baki nanganginyi mungkijimukunyi yali wajba nanda yingka nanganginkanyi yajinyi barrinani yanybayi jangkurr. Ngala miku yaliyanyi wajba yajinyi, jali yuwajiwa wanka nanda malbu. Yanybayi nanda jangkurr najana, janyulu wudumba nanda yaji, ngawamba jali nangka janyba nanda malbu. Barriwa. 18-19Baki nani barri marda, nanda waluwinyi yuwa nangangi Kudkanyi miku nangkiyi yangkalamba. Wajbayi Musis nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi Kudwanyi. Nanangini yuwawanyi karuyi yalunya yanka marda yalimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Wajbayi Musis nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi Kudwanyi, baki karuyi bukambiju Jumuku nanankanyi yuwanyi Musiswanyi. Nyuli karu yalunya nanankanyi yuwanyi, ngala yali karrinja walu nangandu. Yali manku nanda yuwa, baki yali yanyba, jayalu durrijba nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jayalu ngayangayijba nanankanyi yuwanyi, jayalu jungku kunyba nanankanyi yuwanyi. Nani barri yali yanyba bukambiju Jumuku, jayalu kuyu nanda waluwinyi yuwa nangangi Kudkanyi. Yarrijbayi bukamba nanda yuwa najana Musiswanyi, baki jirrinyba nyuli kudiyanymuku yalu kurdanbikanyi buluki marda yukularri, yalu karlkanyi duka. Wudumbayi nanda ngulya Musiswanyi. Bunyarrijba nyuli wabuda ngulyana, baki jidimba nyuli. Wudumba nyuli wanjirr, baki kijijba nyuli nanda wanjirr nganmarranjudinyi nyungkayudinyi jibkanyi. Yawumba nyuli wanjirr ngulyana baki bunyanyarrijba nyuli ngulya nananyina najana jangkurryudinyina. Baki bunyanyarrijba nyuli ngulya yalundu marda, bukambijunyina Jumukunyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index