Search form

Hebrews 9:27

27Bukambiju ngambala wandijiyana, jangambalaka janyba barndaykamba barri. Jangambalaka janyba, baki janyulu karrinjarrijba ngambalanya walu nangandu Kudwanyi. Baki janyulu yanyba nanankanyi yajinyi jali ngambala yabimba wabula barri. Baki janyulu yanyba manjiykanyi ngambalanya, kudiya kingkarri nangandurri, baki kudiya wayka jangurri. Yi. Jangambalaka janyba barndaykamba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index