Search form

Hebrews 9:7

7Ngala ngawamba nanda walkurra mambuka jurjkanyi, ngawamba nyuli ngankijba nanaba yajina bayinga nananyina kudanyu malabana yajina. Ngala miku nyuliyanyi ngankijba yurrngumba yingkana kambana baki yingkana kambana. Ngawamba nyuli ngankijba barndaykamba, ngala nangki bukamba janja. Ngala buyingka barri mikukiyanyi ngankijba. Ngala baku barri ngala nangki bukamba janja, baki mili nyuli ngankijba barndaykamba barri. Nani barri nyulili ngankijba nanda walkurra mambuka jurjkanyi bayinga yajina, ngawamba barndaykamba ngala nangki bukamba janja, baki mili barndaykamba ngala nangkaja bukamba janja baku barri. Nani barri nyulili yabimba yaji. Barriwa.

Jalili nyulu ngankijba, bakili nyulu kuyu ngulya nangandu. Kurdanba nyulili barnyi nangangi Kudkanyi. Karlba nyulili duka. Wudumba nyulili ngulya yukururuyudinyi, bakili nyulu kuyu nanda ngulya nangandu jalili nyulu ngankijba nanaba kudanyu malabana yajina bayinga barri. Bunyanyarrijba nyulili nanda ngulya yundu nananyina malabana darladarlana nanaba. Nani barri nyulili yabimba yaji, baki nanankardi barri miku nyuliyanyi mili mankuwa nangangi balki yaji Kudwanyi. Miku nyuliyanyi mili mankuwa nanda balki yaji jali yalu yabimba Jumukunyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index