Search form

Hebrews 9:8

8Milidimba ngambalanya yajinyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Nyulu milidimbaka ngambalanya nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi, yalu yabimbikanyi yaji yalunginyina jurjina. Ngawamba nanda walkurra mambuka jurjkanyi, ngawamba nyuli ngankijba nanaba kudanyu malabana yajina bayinga barri. Miku yalili ngankijba yingkamuku. Miku. Baki nanda barrinani miku yaliyi jilajba nangandurri Kudyurri. Miku. Jalimi yuwajiwa nanda waluwinyi yuwa jungku nanijba barri, jalimi marda ngambalimi marda durrijba nanda waluwinyi yuwa, baki miku ngambalimi jilajba nangandurri Kudyurri. Ngala miku ngambalimi durrijba nanda waluwinyi yuwa. Bukamba nanda yuwa ngambalangi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index