Search form

John 1:1-2

Badajbayi Jisus Kingkarrinya

1-2Wabula kamambarra barrabarruji, jali mikuyaji jambanyi, mikuyaji wabudanyi, nanamanji kamambarra, baki nanda barri jungku nyulili Kudnyina. Nanda barri jungkukili kingkarri nangandu Kudnyina, nanda karu jali jangkurranyi nangangi kudkanyi. Jungku bulili malumba, nanda baki Kud. Malumba bulili jungku nanankujarra. Mankumanku bulangkili nanamannga jangkurranyi. Yanyba bulili nanamannga jangkurr. Nyulu barrinani Kud nanda barri. 3Nanda jalili jungku Kudnyina, yabimba nyuli bukamba yaji, laliji, baki jamba, baki kanja. Bukamba yaji nyuli yabimba. Waluwa mikuyaji, ngala bayngkani nyuli yabimba yaji, laliji, marda yaji wandijiyana, marda kanja. Bukamba yaji nyuli yabimba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index