Search form

John 1:14

14Nanda Jisus, karu jala ngambalanya jangkurranyi Kudkanyi, nanda Jisus manjijbayi Kudwanyi ngamandurri. Jungku nyuli ngambalandu mankanyiyudi. Jungku nyuli, baki yanyba nyuli duja jangkurr, mankumanku nangki kunybanyi yajinyi. Najba ngambali nanda Jisus. Jingkijba ngambali nyuli walkurra mambuka, nyulungangi jandanyi nangangi Kudkanyi, nanganginmirra jandanyi nyuluman.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index