Search form

John 1:17

17Nanangini wankalawanyi Musiswanyi, kamambarra nyuli milidimba ngambalanya yuwanyi Kudkanyi. Milidimba nyuli yuwanyi Kudkanyi. Ngala nanangini Jisuswanyi Krayiswanyi, mili nyulu milidimba ngambalanya yingkanyi jangkurranyi. Nanda jangkurr yanybaka Kudkanyi, nyulu maruka muwa ngambalangi. Nanda jangkurr jali yanyba Jisus Krayis, nanda duja jangkurr Kudkanyi, maruka nyulu muwa ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index