Search form

John 1:19

Jangkurr Junkanyi Ngurrunbawarrayngka

19Nanamuku mambukamuku jurjkanyi, jungku yalili Jirusalim. Jali yalu manku nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka, baki manjijba yalunjali nangandurri. Manjijba yali kudiya malbumalbu jurjkanyi. Manjijba yalunjali nangandurri Junyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index